วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วิทยาศาสตร์

                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ  มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การแก้ปัญหาที่หลากหลาย  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน  มีการทำกิจกรรมด้วยการฝึกปฏิบัติจริง  การสำรวจ  ทดลองด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับความสามารถในแต่ละระดับชั้น


นางสุพัตรา สร้อยน้ำ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางพรทิพย์ อิ่มศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้สอนวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาตอนต้น

นายธานี จิรัคคกุล
ครูชำนาญการ
สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา